Go To Site
 • באמצעות שירותהמידע האישי, ניתן לקבל מידע אודות חשבונות קופות גמל/קרנות השתלמות אשר ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ מעניק להן שירותים,
  לרבות תנועות ויתרות בחשבון.
 • השירות זמין מכל מחשב, בכל מקום 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, בתצורה מאובטחת.
 • ההצטרפות לשירות זה אינה כרוכה בתשלום, אפשרית דרך אתר האינטרנט בלבד ולמטרת צפייה בלבד.
       תהליך ההצטרפות מורכב מארבעה שלבים פשוטים:
 • אימות ראשוני.
 • מילוי פרטים אישיים.
 • אישור הסכם הצטרפות.
 • הנפקת קוד משתמש וסיום תהליך ההצטרפות.
       בסיום התהליך:
 • יוצג בפנייך על המסך קוד המשתמש הפרטי שלך יש לשמור אותו!  אין אפשרות להחליפו בעתיד והוא לא יוצג שוב.
 • קוד המשתמש ישלח אל כתובת הדואר האלקטרוני אשר ציינת בתהליך ההצטרפות.
 • תונפק לך סיסמת כניסה אישית וראשונית למערכת אשר תישלח אליך במייל מאובטח. הסיסמה לפתיחת המייל המאובטח תישלח אליך באמצעות SMS.
חשוב לדעת!
 • עם קבלת הסיסמה הראשונית תוכל/י להיכנס לשירות האינטרנט של המידע האישי .
 • הסיסמה הראשונית תקפה ל-30 יום בלבד מרגע הגשת הבקשה, ועליך להיכנס לשירות תוך פרק זמן זה.
 • מטעמי אבטחת מידע, במידה ולא נעשה שימוש בסיסמה זו תוך 30 יום, המערכת תחסום את הכניסה לשירות
  והכניסה למערכת תתאפשר רק ע"י הנפקת סיסמה חדשה בלחיצה על הקישור "נחסמתי/שכחתי סיסמה".